نام تستMabTrack level infliximab
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1401/1/20
متدELISA
نوع و حجم نمونه0.5ml EDTA-plasma or 0.5 ml serum
اندیکاسیونکنترل درمان باinfliximab
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهسطح درمانیinfliximab به شدت وابسته به اندیکاسیون مربوطه می باشد.
اطلاعات بیشتراینفلیکسیمابیک داروی بیولوژیکی است که از آن در درمان آرتریت روماتوئید، اختلالات دستگاه گوارش، بیماریهای پوستو سرطان استفاده می شود و متعلق است به طبقه‌ای از داروها که با عنوان آنتاگونیست‌های فاکتور نکروز دهنده تومور-آلفا (TNF-α) شناخته می‌شوند.