Mab Track ADA infliximab

متد: ELISA

کاربرد: تعیین آنتی بادی های ضد دارو (ADA) در صورت شکست درمان

ارتباط بالینی ADA مثبت باید در طول زمان همراه با نتایج پایش سطح دارو ارزیابی شود.