نام تستMab Track ADA infliximab
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1401/1/20
متدELISA(semiquantitative)
نوع و حجم نمونه0.5ml EDTA blood or Serum نمونه ها باید ظرف 24 ساعت قبل از تزریق دارو گرفته شوند نمونه های گرفته شده در مقاطع زمانی مختلف ممکن است حاوی سطوحی از دارو باشند که می توانند سبب تداخل در آزمایش گردند.
اندیکاسیونتعیین آنتی بادی های ضد دارو (ADA) در صورت عدم اثر گذاری درمان.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.