نام تست Mab Track ADA adalimumab
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA (Semiquantitative)
نوع و حجم نمونه0.5ml EDTA blood or Serum نمونه ها باید ظرف 24 ساعت قبل از تزریق دارو گرفته شوند نمونه های گرفته شده در مقاطع زمانی مختلف ممکن است حاوی سطوحی از دارو باشند که می توانند سبب تداخل در آزمایش گردند.
اندیکاسیونتعیین آنتی بادی های ضد دارو (ADA) در صورت عدم اثر گذاری درمان.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهحدود یک سوم بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید تحت درمان با آدالیموماب ممکن است آنتی بادی های ضد آدالیموماب ایجاد کنند. آنتی بادی های ضد آدالیموماب با کاهش سطح دارو، از دست دادن کارایی دارو، عدم پاسخ بالینی و یا افزایش خطر عوارض جانبیهمراه است. در صورت مشکوک بودن به عدم اثر دارو و به منظور تعریف بهتر اثربخشی بالینی، سطح دارو آدالیموماب و آنتی بادی های ضد آدالیموماب باید کنترل شود.