Lab TestLp(a) Lipoprotein (a)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدParticle enhanced immunoturbidimetric assay(latex)
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum(fasten)
اندیکاسیون-افزایش خطر CHD[1]
-CHD زودرس
-هایپرکلسترولمی خانوادگی
-سابقه خانوادگی CHD و / یا افزایش Lp (a) خانوادگی
-CHDپیشرونده با وجود استاتین درمانی
-بیماری مزمن کلیه (سندرم نفروتیک ، همودیالیز ، اورمیا)
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترلیپوپروتئین  Lp (a)یک لیپوپروتئین غنی از کلسترول است که ساختمانی مشابه LDL بسیار کوچک و متراکم دارد .  این لیپو پروتئین بعلاوه حامل Apo (a) است که از طریق یک پل دی سولفید به ApoB-100 متصل می شود. Apo (a) از نظر ساختاری بسیار شبیه به پلاسمینوژن است ، اما هیچ فعالیت فیبرینولیتیکی ندارد. هرچه apo (a) کوچکتر باشد ، غلظت آن در سرم بیشتر خواهد بود. با توجه به خواص آن به عنوان یک لیپوپروتئین غنی از کلسترول با یک اثر احتمالی پروترومبوتیک / ضد فیبرینولیتیک (Apo (a) به عنوان یک مهار کننده رقابتی پلاسمینوژن) ، Lp (a) دارای خاصیت آتروژنی بسیار بالایی است و به عنوان یک فاکتور مستقل و خطرآفرین برای تصلب شرایین در نظر گرفته می شود.
اهمیت تشخیصی Lp (a) به عنوان بخشی از طبقه بندی ریسک ، باید فقط یک بار در گروههای زیر اندازه گیری شود:
-افزایش خطر CHD
-CHD زودرس
-هایپرکلسترولمی خانوادگی
-سابقه خانوادگی مثبت CHD و / یا افزایش Lp (a) خانوادگی
-CHD پیشرونده علی رغم درمان با استاتین
تکرار اندازه گیری فقط به عنوان بخشی از نظارت بر درمان قابل انجام است.

[1] Coronary heart disease