پروتئو هورمونی (protein hormone) است که در تخمدان زنان و بیضه مردان تولید می شود . این هورمون ترشح FSH در غده هیپوفیز را مهار میکند Inhibin B. یک تولید طبیعی از فولیکولهای تخمدان است و مقدار آن در سرم در شروع یک سیکل ماهانه ، با تعداد و سلامت فولیکولهای درحال رشد تخمدان نسبت مستقیم دارد. از این تست جهت تعیین میزان رزرو تخمدانها و احتمال بچه دار شدن استفاده می شود .

متد : EIA

کاربرد:

در زنان:

– بررسی عملکرد تخمدانها در رابطه با درمان باوری (fertility therapy)

– بعنوان تومور مارکر  ( granulosa cell tumor)

در مردان:

– مارکر عملکرد سلولهای Sertoli

– تشخیص اختلالات ترشح FSH

تفسیر:

Inhibin B توسط granulosa cells در تخمدان و Sertoli cells در بیضه تولید می شود  Inhibin B آزاد سازی FSH  از هیپوفیز را مهار می کند.