عفونتهای ناشی از میکوپلاسماهای تناسلی:

Mycoplasma hominis

Mycoplasma genitalis

Mycoplasma urealyticum

پارامتر های موجود :

  1. Mycoplasma genitalis-DNA
  2. Mycoplasma homonis-DNA
  3. Ureapalsma urealyticum-DNA
  4. Culture

عفونتهای ناشی از میکوپلاسماهای تناسلی:

  • دوره کمون: 7-21 روز
  • میکوپلاسماهای فوق از جمله پاتوژنهای اختیاری دستگاه تناسلی محسوب می شوند که حدود 50٪ از افراد سالم قابل تشخیص است. عفونت ها شامل کولپیت ، دهانه رحم و عفونت های صعودی در زنان و مجاری ادراری در مردان است. عفونت های ریوی در نوزادان نارس ممکن است مشاهده شود.

  روش تشخیص :

  • تشخیص DNA از نمونه های دستگاه تناسلی: حساس ترین و اختصاصی  ترین روش برای تشخیص عوامل بیماری زا محسوب می شود،

در رابطه با M. Genitalium، روش PCR تنها روش تشخیص است.

  • تشخیص M. hominis از نمونه های دستگاه تناسلی: از عوامل بیماری زا قابل تکثیر تشخیص مقدور است ، برای این منظور باید از محیط حمل و نقل ویژه استفاده کرد، زیرا عوامل بیماری زا به سرعت از بین می روند ، کشت چندین روز طول می کشد.