Lab TestIgG (serum) Immunoglobulin G (serum)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدImmunoturbidimetry
نوع و حجم نمونه  0.5ml serum
اندیکاسیون-ارزیابی دفاع ایمنی هومورال
-التهاب مزمن
-عفونت های مزمن یا عود کننده
– گاموپاتی مونوکلونال
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترIgG ایمونوگلوبولین غالب در سرم است (70-80 در صد) و می توان آن را به چهار زیر کلاس با ویژگی های مختلف عملکردی تفکیک کرد. IgG به عنوان بخشی از پاسخ ایمنی ثانویه و به عنوان یک پاسخ آنتی بادی در اواخر مرحله اولیه عفونت افزایش می یابد. گیرنده های روی قطعه Fc از قسمت ثابت مولکول IgG به ماکروفاژها متصل می شوند و از این طریق فاگوسیتوز کمپلکس های آنتی ژن-آنتی بادی را تسهیل می کنند. فعال سازی مکمل کلاسیک از طریق اتصال پروتئین C1q صورت می گیرد. IgG تنها ایمونوگلوبولین است که می تواند از طریق جفت منتقل گردد و بنابراین منجر به ایمنی اکتسابی در نوزاد تازه متولد شده می شود.
ارزیابیافزایش IgG : می تواند ناشی از IgG پلی کلونال در عفونت های مزمن ، هپاتیت مزمن فعال ، سیروز کبدی ، بیماری های خودایمن ، بیماری های ایمون کمپلکس و یا ناشی از IgG مونوکلونال در IgG پلاسماسیتوما باشد.
کاهشIgG : در سندرم کمبود آنتی بادی ، سندرم نفروتیک ، نقص سیستم ایمنی ، استفاده از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی ، لوسمی لنفوسیتی مزمن ، پلاسماسیتوما (به استثنای: پلاسماسیتومای تولید کننده IgG). در مواردی که غلظت سرمی IgG نرمال و در عین حال مشکوک به نقص ایمنی است ، توصیه می شود که علاوه بر اندازه گیری IgA و IgM ، تعیین زیر کلاس های IgG نیز انجام شود.
عوامل تاثیرگذار: در کرایوگلوبولینمی ، کاهش همزمان IgG ، IgM و IgA وجود دارد.