آلودگی با HPVیا ویروس پاپیلومای انسانی شایع ترین عفونت انتقالی از طریق تماس جنسی بوده و فاکتور ریسک اصلی(Cervical Intraepithelial Neoplasia) CIN و سرطان دهانه رحم در خانمها می باشد. این ویروس قادر است در آقایان نیز سبب ایجاد ریسک ابتلا به سرطان Anal و Penile گردد. عفونت HPV قادر است در درصد کمی از موارد سرطان های دهانی و حلق نیز عامل ایجاد بیماری باشد.

تایپ های ویروس پاپیلومای انسانی متعدد بوده و بر اساس درصد حضور در نمونه های بالینی کارسینومای دهانه رحم، گروهبندی شده اند. تعیین ژنوتیپ های متفاوت HPV اعم از High Risk & Probable High Risk, Low Risk, Unclassified در مدیریت خطر در بیمار در موارد نئوپلازی سرویکس بسیار موثر است. بررسی Follow Up بیمار اطلاعات مفیدی را در مورد تداوم عفونت و یا آلودگی همزمان با چند تایپ فراهم می آورد.

تایپ نمودن ویروس HPV به روش های مولکولی، به چند دلیل اثرات قابل ملاحظه ای در کنترل بیماری دارد:

  • طبق تحقیقات انجام شده، آلودگی با تایپ های High Risk با افزایش خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در ارتباط است.
  • شناسایی تایپ های پر خطر و نیز عفونت های توام جهت پیشگیری از ایجاد سرطان حیاتی است.
  • تایپ های پر خطر ۱۶ و ۱۸ در مجموع مسئول ۲۵ تا ۳۰ درصد موارد سرطان های دهانه رحم می باشند و این در حالی است که سایر تایپ های پر خطر نیز از عوامل ایجاد خطر ابتلا به سرطان هستند.
  • واکسیناسیون تنها قادر است تا از بروز سرطان دهانه رحم ایجاد شده توسط تایپ های ۱۶ و ۱۸ پیشگیری کند و لذا در موارد عفونت با سایر تایپ های پر خطر ایمنی ایجاد نمی کند.
  • شناسایی و درمان به موقع در آقایان می تواند در شکسته شدن چرخه اپیدمیولوژیک عفونت ایفای نقش نماید.

متد : PCR-Reverse Hybridization

کاربرد:

– تشخیص و کنترل روند درمان عفونت دستگاه تناسلی با HPV.

 – ردیابی و تشخیص به موقع آلودگی با ژنوتایپ های پر خطر ویروس پاپیلومای انسانی(HPV)  که در ایجاد سرطان دهانه رحم دخالت دارند،

 – پیگیری کلینیکال در خانم هایی با نتایج غربالگری غیر طبیعی و یا افراد CIN (Cervical intraepithelial neoplasia ) تحت درمان .

تفسیر:

– تیپ های HPV را می توان با توجه به پتانسیل القاء بیماریهای بدخیم دستگاه تناسلی به دو گروه تقسیم کرد:

 – High Risk شامل : ‎16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68

 – Low Risk شامل: ‎6,11,42,43,44

 – گزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروسHPV می باشد و در صورتی که تایپ مثبت جزو 32 تایپ قابل  تشخیص در تست باشد، تایپ ویروس نیز گزارش میگردد.