به علت وجود همراهی  (Association) لوکوس HLA-B  با بیماری های خودایمنی همچون Ankylosing Spondylitis و Behcet Disease و غیره ، شناسایی آلل های HLAB*51, HLA- B*52, HLA-B*07, HLA-B*08 در نمونه بیمار می تواند به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد.

متد : PCR-SSP