Lab Test  HEV-antibody(IgG+IgM) Hepatitis E virus
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEIA
حجم نمونه خون0.5ml serum
اندیکاسیون-تشخیص هپاتیت E ، بخصوص پس از رد هپاتیت A و علل دیگر هپاتیت.
-هپاتیت پس از سفر.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات کوتاهتشخیص آنتی بادی، پس از رد علل دیگر هپاتیت، نشانه ای از عفونت هپاتیت E محسوب می شود.
جوابهای مثبت بایستی توسط تست Hepatitis E virus-RNA مورد تایید قرار گیرند.