Lab Test  Helicobacter pylori- antibody (IgG) HP-gastritis
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEIA
حجم نمونه خون0.5ml serum
اندیکاسیونبررسی گاستریت تیپ B ( ناشی از عفونت باکتریائی)زخم معده و زخم دوازدهه
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات کوتاهآنتی بادی از کلاس IgG به معنی تماس باHelicobacter pyloriاست و ممکن است که با تیترهای مختلف و طی چندین سال قابل تشخیص بماند انجام تستهای سرولوژیکی جهت کنترل درمان توصیه نمی شوند. برای این منظور لازم است که از روشهای تشخیص مستقیم میکرواورگانیسم نظیر تست تنفسی، تشخیص آنتی زن در مدفوع و یا بیوپسی استفاده شود. امکان بروز لنفوم MALT(Mucosa associated lymphoid tissue) وجود دارد.