Lab Test Helicobacter pylori- antibody (IgA) HP-gastritis
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEIA
حجم نمونه خون0.5ml serum
اندیکاسیونبررسی گاستریت تیپ B ( ناشی از عفونت باکتریائی)زخم معده و زخم دوازدهه
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات کوتاهتشخیص آنتی بادی از کلاس IgA به معنی تماس با Helicobacter pylori است. انجام تستهای سرولوژیکی جهت کنترل درمان توصیه نمی شوند. برای این منظور لازم است که از روشهای تشخیص مستقیم میکرواورگانیسم نظیر تست تنفسی، تشخیص آنتی ژن در مدفوع و یا بیوپسی استفاده شود.