Lab Test  HDV-antibody(IgG) Hepatitis Delta-virus abtibody Hepatitis D virus
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEIA
حجم نمونه خون0.5ml serum
اندیکاسیونانجام این تست تنها در صورت مثبت بودن HbsAg ( و یاanti-HBcمثبت) و  در موارد عود هپاتیت B مزمن توصیه می شود.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات کوتاهعفونت همزمان با HDV در حدود 5 درصد از بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن مشاهده می شود. ویروس HDV جهت رپلیکاسیون به HbsAg نیاز دارد. جهت تشخیص رپلیکاسیون ویروس باید از تست HDV-RNA استفاده کرد. امکانبروزلنفومMALT (Mucosa associated lymphoid tissue)وجوددارد.