نام تستGrowths Hormone Somatotropin,STH
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL ,CLIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
هنگام خونگیری از موقعیت های استرس زا اجتناب کنید. نمونه گیری ناشتا ، ساعت 8 صبح (تقریباً 12 ساعت پرهیز از غذا)
اندیکاسیونتشخیص و نظارت بر درمان اختلالات رشد در دوران کودکی، آکرومگالی. اهمیت بالینی افزایش یکباره مقادیر پایه محدود است. فاکتورهای رشد وابسته به هورمون رشد یعنی IGF-1 برای غربالگری مناسب تر است.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهافزایش: ژیگانتیسم (تومور خوش خیم هیپوفیز) آکرومگالی، تولید STH نابجا در تومورها (لوزالمعده، برونش ها، کارسینوئید)، موقعیت های استرس زا، دارو، دیابت.