Lab TestGGT Gamma-GT
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدIFCC-SZASZ
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیونتشخیص و کنترل روند بیماریهای کبد و مجاری صفرا
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهگاما-گلوتامیل ترانسفراز (GGT) در سرم تقریباً به طور انحصاری از کبد سرچشمه می گیرد .این آنزیم به غشای سلول متصل است و می تواند نسبتاً راحت آزاد شود. ضایعات سلولهای کبدی ، القای آنزیم توسط کلستاز ، الکل یا داروها می توانند منجر به افزایش فعالیت در سرم شوند.
ارزیابی* ویژگی این آنزیم کم است، اما اندیکاتور بسیار حساس برای بیماریهای کبدی و مجاری صفراوی محسوب می شود. GGT حساس ترین آنزیم نشان دهنده کلستاز است.
* افزایش : در هپاتیت ، کلستاز خارج و داخل کبدی ، متاستازهای کبدی ، مصرف الکل ، قرار گرفتن در معرض داروها ، حلال ها سمی، سموم دفع آفات و سایر مواد مضر.
* الکل و داروها ممکن است سبب القای آنزیم (برگشت پذیر) شوند. در صورتیکه آنزیم های GPT ، GLDH یا CHE نیز در محدوده پاتولوژیک قرارداشته باشند ، آسیب کبدی محتمل است.
* ضریب GGT / GOT در هپاتیت حاد سمی با الکل بالاتر از 6 و در هپاتیت حاد ویروسی زیر 1 است.
* GGT و کولین استراز طبیعی بیماری کبدی / مجاری صفراوی را با احتمال زیاد رد می کنند.