گاسترین یک هورمون پپتیدی است که توسط سلولهای گاسترینی انتهای دیستال معده تولید و باعث تحریک ترشح اسید معده می گردد. از تست گاسترین در رابطه با اولسرهای پپتیک ، بخصوص در صورت همراه بودن آن با اسهال ، عود اولسر پس از برداشتن بخشی از معده ، اسهال های مزمن وتشخیص نئوپلازی های مولتیپل اندوکرین استفاده می شود.

متد : EIA

کاربرد :

–   زخم پپتیک سخت

 – Zollinger-Ellison-Syndrome

 – رفلاکس معده