Lab TestFructosamine
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدPhotometry
نوع و حجم نمونه 1ml serum
اندیکاسیونکنترل وضعیت متابولیسم دیابتی در 1 تا 3 هفته اخیر، بخصوص در مواردیکه HbA1c قابل ارزیابی نباشد( مثلا در هموگلوبینوپاتی ها)
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهعوامل اختلال زا عبارتند از : واکنشهای فاز حاد ، پرکاری تیروئید ، سندرم نفروتیک و بارداری .
توجه:
تجویز N-استیل سیستئین (NAC) و متامیزول می توانند منجر به کاهش کاذب اندازه گیری شود.
دوزهای فوق درمانی (سمی) پاراستامول می توانند به دلیل تداخل با متابولیتهای پاراستامول N-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) منجر به کاهش کاذب غلظت فروکتوزامین گردد.
اطلاعات بیشترفروکتوزامین به پروتئین های پلاسما (آلبومین ، ایمونوگلوبولین ها) اطلاق می شود که بطور برگشت ناپذیر گلیکوزیله شده اند. میزان گلیكوزیله شدن پروتئین ها (واکنش آمادوری) همانند HbA1c ، وابسته به سطح و مدت زمان افزایش قند خون می باشد.
اهمیت تشخیصی: غلظت فروکتوزامین نشان دهنده میانگین سطح گلوکز برای 1 تا 3 هفته گذشته است. در کنترل درمان دیابت ، فروکتوزامین ها در مقایسه با HbA1c ، از اهمیت کمتری برخوردار می باشند. تعیین آنها فقط در مواردیکه HbA1c قابل ارزیابی نباشد، کاربرد دارد.