زنجیره های سبک یا kappa and lambda light chains پروتئینهائی هستند که توسط پلاسما سل ها تولید  شده و در ترکیب با پروتئینهای دیگر (heavy chains) ایمونوگلوبولینها ( یا آنتی بادی) را تشکیل می دهند. بطور نرمال، بخشی از زنجیره های سبک تولید شده توسط پلاسما سل ها، با زنجیره های سنگین ترکیب نشده و وارد جریان خون می شوند .

متد: Turbidimetry

کاربرد :

– بنس جونز میلوم ( LCMM)

– میلوم های غیر مترشحه ( NSM )

– آمیلوئیدوز زنجیره سبک ( AL)

– میلوم مولتیپل همراه با زنجیره سبک ( MM)

– گاموپاتی مونوکلونال با ههمیت ناشناخته( MGUS)

تفسیر:

اندازگیری کمی زنجیره های سبک بایستی همواره و بطور همزمان برای زنجیره های کاپا و لامبدا و تعیین نسبت ایندو به یکدیگر(kappa/lambda light chain ratio)  انجام شود. این امر تشخیص قابل اطمینان و کنترل روند بیماری و درمان را به بهترین وجه امکانپذیر می سازد.