Lab TestFree androgen index FAI Testosterone/SHBG ratio
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدTestosterone/SHBG (calculated)
نوع و حجم نمونه1ml serum
اندیکاسیوندر مردان:
-Hypogonadism
-Cryptorchidsm
-Erectil dysfunction
تومور بیضه و کنترل درمان
در زنان :
-تومور تخمدان
-ویریلیسم
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهمحاسبه FAI با استفاده از Testosterone و SHBG بهتر می تواند میزان فراهمی زیستی (Bioavailability) را مشخص نماید. این روش در موارد اختلال در ترکیب پروتئین – تستوسترون، هیپرتیروئیدی و مصرف داروهای ضد صرع کار برد دارد.