Lab TestFibrinogen
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدcoagulometry
نوع و حجم نمونه1ml Citratplasma
اندیکاسیون-DIC
-هیپرفیبرینولیز
-تشخیص افتراقی Hypo/dysfibrinogenemia
-کمبود مادر زادی و یا اکتسابی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیرکاهش:
– کوآگولوپاتی مصرفی ، هایپرفیبرینولیز ، نارسایی کبدی
افزایش:  
– واکنش فاز حاد ، التهاب ، تومورها ، بعد از عمل جراحی
– افزایش دائمی (بالاتر از 300 میلی گرم در دسی لیتر) یک عامل خطر برای تصلب شرایین محسوب می شود.
اطلاعات بیشترفیبرینوژن سنتز شده در کبد پروتئین مرکزی آبشار انعقادی (فاکتور I) است که توسط ترومبین به فیبرین نامحلول تبدیل می شود. به عنوان یک پروتئین فاز حاد ، با تاخیر 24 تا 48 ساعته در فرآیندهای التهابی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. افزایش دائمی (بالاتر 300 میلی گرم در دسی لیتر) یک عامل خطر برای تصلب شرایین محسوب می شود. در موارد مشکوک به دیس فیبرینوژنمی ، تعیین فیبرینوژن به روش ایمنولوژیکی توصیه می شود.
ارزیابی:
* کاهش در کوآگولوپاتی مصرفی ، هایپرفیبرینولیز ، نارسایی کبدی ، دیس فیبرینوژنمی ، عوارض جانبی درمان با اسید والپروئیک.
* افزایش در واکنش فاز حاد ، التهاب ، تومور ، بعد از عملجراحی ، پس از تروما ، حمله قلبی ، افزایش سنتز فیبرینوژن در صورت هدر رفتن پروتئین .