Lab TestFibrin Degradation Product FDP
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدLatex Agglutination
نوع و حجم نمونه1ml Citratplasma
اندیکاسیونتشخیص هیپرفیبرینولیز در:
– عمل جراحی ارگانهای دارای پتانسیل بالای plasminone activator
– طی extracorporal circulation و عمل bypass
– پانکرآتیت حاد
– خونریزی شدید طی وضع حمل
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهFDP اندیکاتور مهمی در رابطه با خطر خونریزی محسوب می شود و به همراه بالا بودن غلظت D-Dimer علامت زود در ایجاد Defibrination syndrome و Disseminated intravascular coagulation است.
تفسیرافزایش:
– عمل جراحی، بخصوص در تماس با سطوح غیر خودی نظیر bypass، extracorporal circulation
– نکروز بافتهای سرشار از فعال کنندگان پلاسمینوژن نظیر پانکرآس، ریه، پروستات و رحم
– تجویز داروهای حامل مواد vasoactive نظیر کاتکول آمین ها، مشتقات vasopressin و Nicotinic acid
–  Furosemide