اریتروپوییتین (EPO) در کلیه ها تولید شده و تولید گلبولهای قرمز بر اساس نیاز بافت های بدن به اکسیژن را تحت کنترل دارد. آنمی نرموسیتیک(Normocytic anemia)

متد: EIA

کاربرد:

–  آنمی نورموسیتر

– موارد مشکوک به آنمی کلیوی

– کنترل درمان به EPO

تفسیر :

افزایش در :

– آنمی غیر کلیوی

– خونریزی حاد

– پلی گلوبولی

– کارسینوم کلیه

– کارسینوم کبد

– بارداری

کاهش در:

– آنمی کلیوی

– تومور آنمی

– ایدز

– پلی سیتمی ورا