Lab TestEnterovirus-RNA qualitative  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدReal time PCR
نوع و حجم نمونه2ml EDTA-Blood/CSF
اندیکاسیون-موارد مشکوک به مننژیت ویروسی
-موارد مشکوک به انتریت ناشی از انترو ویروسها
-میوکاردیت، پری کاردیت و اندو کاردیت ویروسی
-فلج اطفال و بیماریهای با علت نامشخص که با تب و نیز گاهی با سردرد، بدن درد، گلو درد، دردهای معده و روده همراه هستند.
-مننژیت کودکان
-سندرم دست-پا – دهان (HFMD)
-انسفالیت
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهتوسط تست Enterovirus-RNA می توان تنها خانواده انترو ویروسها را مشخص نمود.