Lexicon Enteropathgenic E.Coli (EPEC)-Infection  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
پارامترهای موجودتشخیص EPEC در مدفوع
عامل عفونت:
E. coli انتروپاتوژنیک (EPEC) زیرگروه E. coli است که با تولید عوامل خاص بیماری زایی مانندIntimin (رمزگذاری شده توسط ژن eae) یا فاکتورهای چسبندگی مشخص می شود.
راه سرایت و انتشار بیماری: EPEC از طریق طریق دهان و توسط غذای آلوده ، آب آشامیدنی و از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. EPEC از جمله شایع ترین عوامل اسهال در سراسر جهان محسوب شده و مسئول تعداد زیادی از موارد اسهال در کودکان مسافر بشمار می روند.
کلینیک: دوره کمون: 2 – 5 روزانتروکولیت همراه با تب ، گهگاهی استفراغ و اسهال رقیق و بدون خون
تشخیص: تشخیص EPEC با استفاده از کشت در محیط های غذایی ویژه انجام می شود ؛ تایید عفونت بکمک  روش بیولوژی مولکولی و ژن eae صورت می گیرد.
درمان و پیش گیری: از آنجا که بیشتر عفونتهای EPEC خود محدود شونده نیستند ، درمان با آنتی بیوتیک لازم است