Lab TestEBV-DNA quantitative
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدReal- time PCR
نوع و حجم نمونه1ml CSF, 3ml EDTA-Blood, Biopsy material,swab, brontial lavage
نمونه خون هپارینه قابل قبول نمی باشد.
اندیکاسیونموارد مشکوک به EBV- مننژوآنسفالیت ، فعال شدن مجدد EBV ، بیماری لنفوپرولیفراتیو مرتبط با EBV
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.