Lab Test EBV antibody( VCA- IgM, VCA-IgG, EBNA-1-IgG) Epstein-Barr-virus,Mononucleosis  
تاریخ ایجاد و یا تغییر  1400/11/3
متدCLIA
حجم نمونه خون0.5ml serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به عفونت EBV
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
تفسیر: –
+EBNA-1-،IgG-،IgM مرحله بسیار تازه عفونت ( کنترل روند تست توصیه می شود)
+EBNA-1-،IgG+،IgM عفونت تازه و یا عفونت در گذشته نزدیک
EBNA-1+،IgG+،IgM عفونت در گذشته دور (حد اقل 2 تا 4 ماه پیش)
اطلاعات کوتاهدر 5 تا 7 درصد از بیمارانی که در گذشته دچار عفونت با ویروس EBV بوده اند، ممکن است که آنتی بادی EBNA-1 antibody IgG مشاهده نشود . این مسئله در مورد افراد سالخورده بیشتر دیده می شود.