نام تستDysmorphic RBC
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدمیکروسکپی
نوع و حجم نمونهبيمار بايد بعد از بيدار شدن از خواب، اولين نمونه ادرار صبحگاهي خود را کاملا تخليه و دور بريزد و سپس دومين ادرار صبحگاهي ( این نمونه نباید بیش از دو ساعت در مثانه مانده باشد) خود را در ظرف استريل داده شده تخليه نمايد و نمونه فورا به آزمايشگاه آورده شود.
اندیکاسیونخونریزی کلیوی و بیماریهای گلومرولی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهبه طور خاص، Dysmorphic RBC به تنهایی تنها می توانند خونریزی کلیوی را پیش بینی کنند، در حالی که آکانتوسیت ها (گلبول های قرمز حلقه ای شکل با برآمدگی های وزیکولی شکل که در میکروسکوپ فاز کنتراست بهتر دیده می شوند) بهترین پیش بینی کننده بیماری گلومرولی هستند.