Lab TestDexamethason-Suppression Test (2 mg)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
نوع و حجم نمونه 0.5ml سرم برای اندازه گیری کورتیزول
اندیکاسیون* موارد مشکوک به بیماری کوشینگ و یا سندرم کوشینگ
* تشخیص افتراقی در موارد مشکوک به pseudo-Cushing
موارد منع:
*درمان مداوم با گلوکوکورتیکوئید
*درمان با یک مهار کننده هورمونی تخمک گذاری باید حداقل به مدت 6 هفته قطع شود.
اصولدگزامتازون از طریق بازخورد منفی ، CRH و ACTH را سرکوب کرده و در نتیجه سبب سرکوب کورتیزول می شود. در مورد سنتز اتونوم کورتیزول ، (به عنوان مثال در یک سندرم کوشینگ وابسته به ACTH یا در سندرم کوشینگ مستقل از ACTH )بازخورد دچار اختلال شده و کورتیزول سرم دیگر نمی تواند با 2 میلی گرم دگزامتازون سرکوب شود.
طرز انجام تست* خون گیری در ساعت 8 صبح برای مقدار پایه کورتیزول
* تجویز 2 میلی گرم دگزامتازون ، ساعت 11 شب.
* خون گیری صبح روز بعد در ساعت 8 صبح
تفسیرعدم سرکوب کورتیزول بعد از 2 میلی گرم دگزامتازون ( در صورت انجام دقیق تست) هیپرکورتیزولیسم را تایید میکند . نتیجه منفی تست مهار دگزامتازون: سرکوب کورتیزول به کمتر از 1.8 میکروگرم در دسی لیتر طبیعی است.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهاگر در مورد همکاری بیمار در روند انجام تست تردید وجود داشته باشد (عدم مصرف دگزامتازون در ساعت 11 شب و یا صرف خیلی زود / خیلی دیر) ، آزمایش باید تکرار شود. سایر عوامل ایجاد اختلال عبارتند از :  استفاده همزمان از داروهای القا کننده یا مهارکننده آنزیم و همچنین اختلالات جذب دستگاه گوارش. ارزیابی همزمان ACTH و DHEA قابلیت اطمینان تشخیصی را افزایش می دهد.