سیکلوسپورین یک داروی سرکوب کننده ایمنی است.

متد :

Immunoassay, Manual precipitation – Cobas 6000, E 601

کاربرد :

از سیکلوسپورین جهت پیش گیری از رد پیوند استفاده می شود.

تفسیر :

این دارو از تغییر پذیری میان فردی و درون فردی و عوارض جانبی بسیار بالائی برخوردار است (Intra- and inter-individual variability ) لذا میزان مصرف آن بایستی توسط پزشک معالج تعیین و تحت کنترل قرار گیرد.