Lab TestCRP high sensitivity hsCRP
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدImmunoturbidimetry
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیونتخمین ریسک آترواسکلروز
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشتر   CRPزمانی بسیار حساس (hsCRP) نامیده می شود که بتوان غلظت های بسیار کم را (کم تر از 5 میلی گرم در لیتر) با استفاده از روش های حساس اندازه گیری کرد. در التهاب حاد ، CRP ، که عمدتا توسط اینترلوکین 6 تحریک می شود، افزایش می یابد. باید توجه داشت که مقادیر CRP طبیعی وجود فرآیندهای التهابی موضعی را رد نمی کند. در اینگونه مواردhsCRP می تواند یک واکنش التهابی موجود را نشان دهد. CRP یکی از علل تشکیل پلاک در آترواسکلروز است ، اگرچه دلیل اصلی تصلب شرایین نیست. CRP بیان مولکولهای چسبنده و جذب سلولهای التهابی را القاء می کند و در جذب کلسترول توسط ماکروفاژها نقش دارد.
ارزیابیاز افزایش hsCRP می توان برای برآورد خطر کرونر در صورت وجود تصلب شرایین استفاده کرد. برای این منظور می توان میزان hsCRP را در فاصله  2 تا 3 هفته اندازگیری کرد. در صورت عدم وجود یک عفونت، می توان خطر نسبی فردی (RR) را برای یک رویداد کرونر مورد ارزیابی قرار داد. افزایش hsCRP در افراد سیگاری ، بیماران دارای اضافه وزن  ، سندرم متابولیک و دیابت نوع 2 (نسبت به جمعیت طبیعی) ، همچنین در موارد مصرف داروهای ضد بارداری خوراکی ، در شرایط درمان جایگزینی هورمون و در دوران بارداری مشاهده می شود. افزایش hsCRP به دلیل عفونت های حاد یا شرایط التهابی ، به عنوان مثال بیماریهای خود ایمنی ، باید همیشه در ارزیابی مورد توجه قرار گیرند (پیگیری بعد از حدود 14 روز منطقی است).
ReferencesKoenig W, Hoffmeister A, Khuseyinova N, Imhof A. Atherosklerose als inflammatorischer Prozess. Dtsch Ärztebl 100: 117-26, 2003(136).