CRP چیست؟

CRP مخففC- reactive protein  یا پروتئین واکنشی C است. مقدار CRP مهمترین مقدار خون برای تشخیص التهاب در بدن است. CRP پروتئینی است که در نتیجه التهاب توسط کبد تولید شده و در خون آزاد می شود. تولیدCRP در حقیقت واکنشی است نسبت به سایر مواد التهابی مانند ماده سیگنال یا پیام رسان اینترلوکین 6 (IL-6) ، که همچنین به عنوان نشانگر التهاب عمل می کند و انتشار آن سیستم ایمنی را فعال می کند. بنابراین CRP را می توان به عنوان یک نشانه غیر مستقیم التهاب نیز در نظر گرفت.

اگر التهاب وجود داشته باشد ، مقدار CRP در عرض چند ساعت به سرعت افزایش می یابد و هنگامی که التهاب فروکش می کند دوباره به همان سرعت کاهش می یابد. بنابراین طبق تعریف CRP متعلق به گروه پروتئین های فاز حاد است.