CRP چگونه اندازه گیری می شود؟

سطح CRP با استفاده از یک آزمایش کمی خون تعیین می شود. بسته به نوع آزمایش ، ممکن است که میزان CRP در خون کامل و یا در سرم اندازه گیری شود.