CRP بالا: علت آن چیست؟

افزایش ارزش CRP هیچ نشانه ای از یک بیماری خاص را نشان نمی دهد. تمایز بین عفونت های باکتریایی و ویروسی یک استثنا است در عفونت های باکتریایی ، مقدار CRP به شدت افزایش می یابد و پس از درمان با آنتی بیوتیک دوباره سریعاً کاهش پیدا می کند. از آنجا که ویروس ها به درمان با آنتی بیوتیک پاسخ نمی دهند ، این ارتباط در مورد عفونت ویروسی مشاهده نمی شود.

از آنجا که مقدار CRP با شروع التهاب به سرعت افزایش پیدا کرده و با بهبود بیماری سریعا کاهش می یابد ،از  ارزش CRP اغلب برای نظارت بر روند التهاب یا بیماری استفاده می شود.