Lab TestCreatinine Urine
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدPhotometry(Jaffe)
نوع و حجم نمونهجمع آوری ادرار 24 یا 12 ساعت
اندیکاسیونتشخیص میوپاتی ها، تردید در جمع آوری صحیح یک مجموعه ادرار 24 ساعته.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشتراز نظر فیزیولوژیکی ، کراتینین تقریباً بطور کامل از طریق کلیه ها و فیلتراسیون گلومر ولی دفع می شود. از تعیین کراتینین در ادرار برای تشخیص میوپاتی و به عنوان یک پارامتر اضافی برای تعیین متغیرهای اندازه گیری شده در مجموعه ادرار 24 ساعته ، که نسبت به دفع کراتینین ارزیابی می شوند، استفاده می شود.
ارزیابیافزایش کراتینین در ادرار: در تجزیه حاد عضلات (ضربه ، دیستروفی حاد عضلانی) ، همچنین پس از مصرف بیش از حد گوشت کنسرو شده
کاهش کراتینین در ادرار: در میوپاتیهای همراه با کاهش فزاینده توده عضلانی (کاهش متابولیسم کراتین) دیده می شود.