Lab TestCortisol saliva
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL
نوع و حجم نمونه 0.5ml saliva
حدود 30 دقیقه قبل از نمونه گیری از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، جویدن آدامس و مسواک زدن دندان پرهیز شود. نمونه های گرفته شده باید در یخچال نگهداری شوند.
وعده های نمونه گیری:
صبح : 6 تا 10 صبح
بعد از ظهر: 14 تا 20
شب: 23.30 تا 0.30
اندیکاسیونتشخیص و کنترل روند بیماری در هیپو و هیپرکورتیزولیسم.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.