Lab TestCK-MB activity
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدPhotometry
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیونتشخیص و پیگیری آسیب عضله قلب (به عنوان مثال سکته مجدد پس از کاشت استنت). حساسیت تست به زمان نمونه برداری بستگی دارد ؛ اندازگیری در چند نوبت بعدی ممکن است مفید باشد.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
ارزیابیCK-MB همچنین می تواند در بیماری های دیگر مانند رابدومیولیز و سکته مغزی نیز ظاهر شود. تعیین میزان CK کل ، تروپونین T و / یا میوگلوبین می تواند به تمایز این تصاویر بالینی در زمینه تشخیص آزمایشگاهی کمک کند.