Lab Test           Chlamydia trachomatis antibody(IgM) Lymphogranuloma venerum Morbus Reiter
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEIA
حجم نمونه خون0.5ml serum
اندیکاسیوناحتمال عفونت کلامیدیا، خصوصاً در عفونت های تناسلی – ادراری نظیر:
-Urethritis
-Adnexitis
-Prostatitis
-Cervicitis
-Salpingitis
-Reactive Arthritis
-Atypical Pneumonia
-Trachom
-Conjuctivitis
-M.Reiter
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتردر عفونتهای اولیه آنتی بادی از کلاس IgM طی 2 تا 4 هفته ظاهر می شود. آنتی بادی های کلاس IgG و IgA پس از 6 تا 8 هفته قابل تشخیص می باشند. پس از فاز حاد عفونت، بتدریج از تیتر IgM کاسته شده و پس از 2 تا 6 ماه قابل تشخیص نخواهد بود.
تیتر IgG به آرامی کاهش پیدا می کند، در حالیکه IgA آنتی بادی سریعا محو می شود. عدم تشخیص IgM آنتی بادی در عفونت های مزمن، به معنی رد عفونت نیست.