Lab Test           Chlamydia trachomatis antibody(IgA) Lymphogranuloma venerum Morbus Reiter
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEIA
حجم نمونه خون0.5ml serum
اندیکاسیوناحتمال عفونت کلامیدیا، خصوصا در عفونت های تناسلی – ادراری نظیر:
-Urethritis
-Adnexitis
-Prostatitis
-Cervicitis
-Salpingitis
-Reactive Arthritis
-Atypical Pneumonia
-Trachom
-Conjuctivitis
-M.Reiter
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشترآنتی بادی از کلاس IgA با تیتر قابل توجه در موارد عفونت فعال مشاهده می شود. این آنتی بادی ممکن است که تا چند ماه پس از عفونت قابل تشخیص بماند. عفونتهای موضعی ممکن است که سبب ظهور آنتی بادی در سرم نشود. در صورت لزوم بهتر است که از روش کشت میکرواورگانیسم و یا PCR استفاده شود.