چک آپ پايه (basic check up):

سلامتی انسان وابسته به فاکتورهای شخصی و همچنين محيط زيست است. جهت پيشگيری لازم است که آزمايشهای مربوطه بطور مرتب در فواصل زمانی خاص انجام شوند . پايدار ساختن سلامت ، جلوگيری از بيماری و يا شناسائی بموقع آن از وظايف پزشک معالج محسوب می شود ، آزمايشگاه در اينمورد نقش پشتيبان را ايفا مينمايد . به کمک تعداد قابل توجهی از روشهای آناليز جديد ، اختصاصی ودقيق می توان وضعيت سلامتی شما را مورد بررسی فراگير قرار داد .

نتايج آناليز در رابطه با متابوليسم آهن و چربيها ، کبد ، کليه ها و ارگانهای ديگر اطلاعات زودهنگام و مهمی را در رابطه با اختلالات احتمالی در اختيار پزشک قرار ميدهند . چک آپ پايه بايد بطور مرتب انجام شود .