Lab TestCEA-CSF
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL
نوع و حجم نمونه1ml CSF
اندیکاسیونتولید CEA اینتراتکال در CNS نشانگر متاستاز در CNS است.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیردر حدود 90٪ از کارسینومهای مننژ می توان شواهد مثبت را انتظار داشت ، اما در متاستازهای پارانشیم مغز این نسبت فقط به حدود 45٪می رسد. هرچه متاستازهای تولید کننده CEA از سیستم بطنی مغز دور تر باشند ، احتمال تشخیص CEA در CSF کمتر است. این امر خصوصاً در مورد متاستازهای پارانشیمی در نواحی مغزی frontoparietal مشاهده می شود.