Cardiotropic pathogens
CMV
Mycoplasma
EBV
Chlamydia
Borrelia
Antistreptolysin titer (ASL)