کالپروتکتین پروتئینی است که در درون سلولهای التهابی یافت می شود . از اندازه گیری این پروتئین در مدفوع بعنوان مارکر بیماریهای التهابی روده استفاده می شود..

متد : EIA

کاربرد :

تشخيص وکنترل روند بيماريهای التهابی مزمن روده (M.Crohn,Colitis ulcerosa)

– تشخيص زود کارسينوم کلورکتال

تفسیر:

تست مذکور از حساسیت و ویژه گی خاصی در تشخیص فرآیندهای التهابی معده و روده برخوردار است و می توان بوسیله آن ، با درجه اطمینان بسیار بالا، بیماریهای التهابی مزمن معده و روده را از بیماریهای عملکردی (functional) تشخیص داد. نتیجه غیر طبیعی این تست، با احتمال زیاد، وجود یک بیماری التهابی روده را مطرح می سازد . بعبارت دیگر این تست آندسته از بیماران را که نیاز به آندوسکوپی دارند شناسائی می کند . در صورت مثبت بودن نتیجه تست انجام آندوسکپی لازم خواهد بود