Lab TestCA 72-4 Cancer Antigen 72-4
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/EIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیونتومور مارکر انتخاب اول در تشخیص کارسینوم معده و کارسینوم موسینی تخمدان
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهطول نیمه عمر:
3 تا 7 روز افزایش حساسیت تشخیصی با ترکیب CA 72-4 + CEA برای کارسینوم معده و CA 72-4 + CA 125 برای کارسینوم تخمدان.
اطلاعات  بیشتر CA 72-4 – تومور آنتی ژن، یک تعیین کننده (determinant) از یک مجموعه شبه موسینی، گلیکوپروتئین-کمپلکس با وزن مولکولی بالا و تقریبی 400-کیلو دالتون است. آنتی بادی مونوکلونال که به عنوان TAG-72 نیز شناخته می شود ، علیه دترمینانت مذبور عمل می نماید. CA 72-4 توسط بیش از 90 درصد از کل آدنوکارسینومهای معده بیان می شود. همچنین می توان این آنتی زن را از طریق ایمونوهیستولوژی بر روی سطوح سلولی سرطان های دیگر (برونش ، روده بزرگ ، پستان ، تخمدان ، کارسینوم پانکراس و غیره) و همچنین بر روی سلول های جنین ( اما به سختی بر روی بافت های طبیعی بزرگسالان) تشخیص داد.
اندیکاسیون:
– کارسینوم معده برای پیگیری (بعنوان مارکر اول)
– سرطان موسینی تخمدان برای پیگیری (بعنوان مارکر دوم)
ارزیابیCA 72-4 در سرطان معده:
حساسیت تشخیصی مارکر CA 72-4برای سرطان معده ( با ویژگی تشخیصی بزرگتر از %95) ، در مقایسه با بیماری های خوش خیم دستگاه گوارش، حدود 40-46 درصد است. ترکیب با CA 19-9 حساسیت کلی را به 57٪ و ترکیب با CEA را به 51٪ افزایش می دهد. بعد از عمل جراحی و برداشتن تومور، مقدار CA 72-4 طی 1 تا 2 هفته به حد طبیعی کاهش می یابد.
CA 72-4 در سرطان تخمدان:
در سرطان تخمدان ، CA 72-4 دارای حساسیت تشخیصی 47 – 80٪ است. حساسیت در مرحله III-IV با 56٪ بیشتر از مرحله I-II با 10٪ است. در تشخیص اولیه با ویژگی 95٪ ، حساسیت تشخیصی برای کارسینوم سروزی تخمدان 36٪ و برای کارسینوم موسینی تخمدان43%  است .ترکیب با CA 125 حساسیت تشخیصی کلی را به 58% افزایش می دهد . در ترکیب با CASA (cancer associaten serum Antigen) حساسیت تشخیصی برای کارسینوم سروزی تخمدان به 61% و برای کارسینوم موسینی تخمدان به 47% می رسد.
میزان CA 72-4 در بیماری های خوش خیم به ندرت افزایش نشان می دهد(پانکراتیت ، سیروز کبدی ، بیماری های ریوی ، بیماری های روماتیسمی ، بیماری های زنان).