Lab TestCA 19-9 Carbohydrate Antigen 19-9
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/CLIA/ELFA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیون-تومور مارکر انتخاب اول در تشخیص کارسینوم پانکرآس و کارسینوم کبدی صفراوی
-تومور مارکر انتخاب دوم در تشخیص کارسینوم معده( در کنار CA 72-4) و در کارسینوم کولورکتال( در کنار CEA ).
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیرافزایش غیر اختصاصی CA 19-9 ممکن است در کلانژیت و پانکراتیت (تا 1000 واحد در میلی لیتر) مشاهده شود.
اطلاعات کوتاهطول نیمه عمر: 4 – 8 روز
CA 19-9 در افرادی که دارای خصوصیات گروه خونی Lewis-a منفی و Lewis-b منفی هستند، قابل تشخیص نیست.
اطلاعات  بیشترگلیکولیپید CA 19-9 از ماده گروه خونی siallyl-Le (a) تشکیل شده است و بنابراین فقط در افرادی با مشخصات گروه خونی Lewis-a یا Lewis-b (تقریباً 95٪ سفیدپوستان و 80٪ جمعیت سیاه پوستان) قابل تشخیص است. هنگام تفسیر یافته های منفی ، باید در نظر گرفته شود که تقریباً 5٪ سفیدپوستان و تقریباً 20٪ جمعیت سیاه پوست نمی توانند CA 19-9 را تولید و بیان کنند. از نظر فیزیولوژیکی ، CA 19-9 در بافت جنینی لوزالمعده ، معده و روده قابل تشخیص است. در بزرگسالان سالم ، فقط غلظت بسیار کم CA 19-9 در لوزالمعده ، کبد و ریه ها قابل مشاهده می باشد. نیمه عمر CA 19-9  حدود 4 تا 8 روز است.
اندیکاسیون :
– سرطان لوزالمعده برای تشخیص و پیگیری
– سرطان مجاری صفراوی برای پیگیری
– سرطان معده (علاوه بر CA 72-4) و سرطان روده بزرگ (علاوه بر CEA) برای پیش آگهی
ارزیابی– حساسیت  CA 19-9  به عنوان نشانگر تومور برای سرطان لوزالمعده ، 95 – 70٪ و ویژگی آن 90 – 72٪ است. بین سطح و بروز مقادیر پاتولوژیکی و محل تومور ، انتشار تومور ، قابلیت برداشتن تومور (resectability)و ایجاد متاستاز ، همبستگی وجود دارد.
– حساسیت تشخیصی CA 19-9 در سرطان مجاری صفراوی 55 – 79٪ می باشد.
– در سرطان معده ، حساسیت تشخیصی CA 19-9 ، با وابستگی واضح به مرحله تومور به حدود 26 – 60٪ دست می رسد. از آنجا که یافته های CA 19-9 و CEA مکمل یکدیگر هستند ، هنگام استفاده از هر دو نشانگر حساسیت تشخیصی دو برابر می شود.در سرطان روده بزرگ حساسیت تشخیصی CA 19-9 58- 18٪ است که وابستگی شدیدی به مرحله تومور دارد. در اینجا CA 19-9 فقط در صورتی به عنوان نشانگر دوم توصیه می شودکه تومور قادر به تولید و بیان CEA نباشد.
افزایش غیر اختصاصی CA 19-9 به صورت گذرا در کلانژیت ، پانکراتیت یا کلستاز با مقادیر بالاتر از 1000 واحد در میلی لیتر و افزایش اندک آن در بیماری کرون ، زخم های دستگاه گوارش ، دیابت و همچنین فیبروز کیستیک مشاهده می شود. از آنجا که CA 19-9 کاملا از طریق صفرا دفع می شود ، بنابراین ارائه اطلاعات بالینی ، بعنوان مثال مبنی بر وجود کلستاز، لازم خواهد بود.