Lab TestC4-Complement
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدImmunoturbidimetry
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیون-موارد مشکوک به نقص کمپلمان
-بیماری ایمینوکمپلکس( مانند SLE)
-کمبود C1-INH
-عفونت های مکرر
-گلومرولونفریت
-ادم آنژیونوروتیک مادر زادی
-آنمی همولیتیک اتوایمیون
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهC4 در شرایط فاز حاد نیز افزایش نشان می دهد. بنابراین توصیه می شود که C4 همواره به همراه CRP انجام شود.