C1-Esterase-Inhibitor عضوی از فامیل Serine protease Inhibitors(Serpine) است که از عملکرد کمپلمان پروتئینهای فعال شده(C1r, C1s ) ممانعت می کند . در بیماران مبتلا به آنژیوادم ارثی (Hereditary angioedema) یکی  یا هر دو ژن ساختمانی C1-INH بعلت موتاسیون سبب ایجاد یک پروتئین غیر فعال و یا عدم توان  سنتز C1-INH- پروتئین می شوند (جدول 1) .

نقص و کمبود کامل C1-INH در موارد همو زیگوتی و کمبود قابل توجه  آن در هتروزیگوتی (Hereditary angioedema type1=HAE1)  مشاهده می شود. در نقص های عملکردی (functional defects) غلظت C1-INH نرمال یا بعضا در حد کاهش متوسط است ، ولیکن C1-INH غیر فعال است (HAE2) .

جدول 1: آنژیو ادم در موارد کمبود C1-Esterase-Inhibitor

 بیماریTypeتفسیر
1آنژیو ادم ارثیType Iکاهش ژنتیکی سنتز C1-INH  .
Type IIسنتز نوعیC1-INH  که از لحاظ عملکردی غیر فعال است.
Type III X-chromosomal dominantغلظت و عملکرد نرمال C1-Inhibitor
2آنژیو ادم اکتسابی  Type I           بیماری های لنفوپرولیفراتیو ، لنفوم بد خیم

متد : Nephelometry

کاربرد: تشخیص آنزيوادم ارثی (HAE) و يا اکتسابی (AAE)

در بیماران HAE ممکن است که کل فعالیت همولیتیک کمپلمان (CH50) و همچنین C4 و C2 کاهش داشته باشد .

در موارد بسیار نادرممکن است که فعالیت نرمال C1-INH همراه با غلظت نرمال C1-INH- پروتئین در بیماری ژنتیکی آنژیونوروتیک ادم   (X-chromosomal dominant) بعنوان HAE type III مشاهده شود.

نقص های اکتسابی اغلب در سنین بزرگسالی ظاهر می شوند و در بسیاری از موارد با بیماریهای خوش خیم و بدخیم سیستم لنفوپرولیفراتیو همراه هستند . در صورت فعال شدن شدید کمپلمان، بعنوان مثال در لوپوس اریتماتو سیستمیک، ممکن است که مصرف زیاد C1-INH، غلظت آن کاهش پیدا نماید