Lab TestC-Reactive Protein, High Sensitivity hsCRP
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدImmunturbidimetry
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیون– تشخیص اولیه در بیماران مشکوک به آترواسکلروز/بیماری عروق کرونر
 – پیشگیری اولیه و در رابطه با فاکتورهای ریسک کلاسیک نظیر
استعمال دخانیات، فشار خون، دیابت و اختلالات متابولیسم چربیها
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترپروتئین واکنش پذیر (CRP) زمانی بسیار حساس (hsCRP) نامیده می شود که غلظت های بسیار کم (کم تر از 5 میلی گرم در لیتر) با استفاده از روش های اندازه گیری حساس اندازه گیری شود. در التهاب حاد ، میزان تولید CRP تحریک می شود که در درجه اول توسط اینترلوکین 6 صورت می گیرد. با این حال ، مقادیر CRP طبیعی وجود فرآیندهای التهابی موضعی را رد نمی کند. در اینجا hsCRP می تواند یک واکنش التهابی موجود را نشان دهد.
CRP در زمینه آترواسکلروز و تشکیل پلاک نقش دارد ، ولیکن دلیل اصلی تصلب شرایین نیست. CRP بیان مولکولهای چسبنده (adhesion molecules) و جذب سلولهای التهابی را القاء و در جذب کلسترول توسط ماکروفاژها نقش دارد.
ارزیابیاز افزایش hsCRP می توان برای برآورد ریسک کرونر در موارد تصلب شرایین استفاده کرد. بمنظور تخمین خطر نسبی فردی  (individual relative risk=RR)  یک رویداد کرونر، می توان از اندازه گیریhsCRP به طور تصادفی و چک آن در فاصله 2 تا 3 هفته و با توجه به عدم وجود یک عفونت، استفاده کرد.
افزایش :hsCRP در افراد سیگاری ، بیماران دارای اضافه وزن  ، سندرم متابولیک و دیابت نوع 2 (نسبت به جمعیت طبیعی) و همچنین مصرف داروهای ضد بارداری خوراکی ، در درمان جایگزینی هورمون و در دوران بارداری مشاهده می شود.  در موارد افزایش hsCRP باید وجود عفونت های حاد یا شرایط التهابی ( به عنوان مثال بیماریهای خود ایمنی) را مورد توجه قرار داد. کنترل پس از 14 روز توصیه می شود.
ReferencesKoenig W, Hoffmeister A, Khuseyinova N, Imhof A. Atherosklerose als inflammatorischer Prozess. Dtsch Ärztebl 100: 117-26, 2003(136).