Lab TestC-Peptide
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/CLIA
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیون-ترجیحاً به جای انسولین در موارد مشکوک به کمبود انسولین یا انسولینوما ، (Insulinoma)
-در موارد هیپوگلیسمی ساختگی ((factitious hypoglycemia پپتید C + انسولین
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترC-peptide هنگام تولید انسولین، از یک مولکول پیشین یعنی پروانسولین جدا می شود. C-peptide و انسولین به نسبت مساوی تولید می گردند ؛ بنابراین می توان از C-peptide برای ارزیابی تولید انسولین استفاده کرد. C-peptide در مقایسه با انسولین ، با سرعت کمتری توسط کبد تجزیه می شود (نیمه عمر C-peptide 30 دقیقه ، انسولین 3 تا 4 دقیقه).
ارزیابی– از تعیین C-peptide (و / یا انسولین) می توان جهت تشخیص افتراقی بین دیابت نوع I (کاهش C-peptide) و نوع II استفاده کرد. تولید مستقل و بیش از حد انسولین در انسولینوما با تعیین C-peptide (افزایش).قابل تشخیص است.
– برای رد كردن هیپوگلیسمی ساختگی ، باید میزان انسولین و C-peptide ببطور همزمان تعیین شود . در این موارد انسولین بر خلاف C-peptide به طور قابل توجهی افزایش می یابد. در انسولینوما ، C-peptide معمولاً افزایش نشان می دهد.
از آنجا که آزمایشهای تک مرحله ای غالباً معنادار نیستند ، توصیه می شود که از آزمایشاهای عملکردی (function tests) استفاده شود. جهت بررسی افت قند خون ، از آزمایش قند خون در شرایط گرسنگی و همچنین از تست تولبوتامید(در موارد تردید)  نیز بهره گرفته می شود. از بار گلوکز خوراکی(oral glucose tolerance test) جهت تشخیص افت واکنشی قند خون و از اندازه گیری بعد از غذا (postprandial) برای ارزیابی میزان ترشح انسولین استفاده می شود.