Lexicon Bornavirus infection Variegated-Squirrel-Bornavirus-1
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1401/12/23
* عامل عفونت
عفونت توسط  ویروس برنا [1](BDV-1) ایجاد می شود. ویروس(VSBV1)[2] در ارتباط نزدیکی با BDV-1 قرار دارد که بخصوص در نوعی سنجاب مشاهده و بعضا به پرورش دهندگان منتقل شده است. مسیر عفونت و گسترش عفونت نوعی موش سحرائی به عنوان یک مخزن طبیعیBDV-1 شناسایی شده است .ویروس مذکور احتمالاً از طریق بزاق، ادرار و مدفوع موش ها دفع میشود. با این حال، به طور کلی، راه های انتقال به انسان هنوز مشخص نیست و احتمال داده می شود که ویروس از طریق ناقلان دیگر به انسان نیز منتقل شود. مناطق بومی ویروسBDV-1 در جنوب و شرق آلمان، لیختن اشتاین است. تا به امروز تنها چند مورد انسانی گزارش شده است.

کلینیک
* شروع با سردرد، تب، احساس عمومی بیماری
* سپس ایجاد آنسفالیت شدید همراه با مشکلات رفتاری، اختلالات گفتار و راه رفتن
* کما در عرض چند روز تا چند هفته با مرگ و میر بالا

* تشخیص
* تشخیص اسیدنوکلئیکویروس در مایع مغزی نخاعی و احتمالاً بافت مغز
* شناسایی آنتی بادی از کلاسIgG علیه ویروس در سرم  

*درمان و پیشگیری
هیچ درمان اختصاصی در دسترس نیست. خطر ابتلا به عفونت را می توان با اجتناب از تماس با موش های صحرائی در نواحی اندمیک کاهش داد. .

[1]Borna-Disease-Virus-1 (BDV-1)

[2]Variegated-Squirrel-Bornavirus-(VSBV1)1